Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van OpenCompanies BV te Amsterdam, hierna te noemen: OpenCompanies

Algemeen Deel

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de volgende betekenis gebruikt:

Klant: de klant van OpenCompanies, zijnde iedere (rechts)persoon die met OpenCompanies een Overeenkomst heeft gesloten.

OpenCompanies: OpenCompanies B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Hullenbergweg 270, 1101 BV te Amsterdam met KvK-nummer 33294322.

Overeenkomst: de Overeenkomst tot het leveren van specifieke producten en/of diensten door OpenCompanies aan de Klant.

Maandovereenkomst: de Overeenkomst met de duur van 1 maand, zoals vermeld in artikel 3.3.

Jaarovereenkomst: de Overeenkomst met de duur van 1 jaar, zoals vermeld in artikel 3.6.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en Overeenkomst tussen OpenCompanies en de Klant.
2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.
2.3 Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar zijn of vernietigd mochten worden, zullen hiervoor ter vervanging nieuwe bepalingen door OpenCompanies en de Klant worden overeengekomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.
2.4 OpenCompanies zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een redelijk en bekwaam handelende opdrachtnemer kunnen worden gesteld uitvoeren.
2.5 OpenCompanies is altijd gerechtigd een aanvraag van Klant zonder opgave van redenen te weigeren.
2.6 De prijzen in het genoemde aanbod en Overeenkomst zijn inclusief BTW.

Artikel 3: Proefperiode, duur van de Overeenkomst, verlenging en opzegging

Proefperiode:
3.1 Indien opgenomen in de Overeenkomst kan de Klant een gratis proefperiode (“Proefperiode”) aangeboden worden van 1 maand of langer afhankelijk van hetgeen partijen zijn overeengekomen.
3.2 Een (rechts)persoon mag slechts éénmalig gebruik maken van een Proefperiode. Maandovereenkomst:
3.3 Een Maandovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 maand en wordt maandelijks automatisch verlengd op de laatste dag van de contractstermijn.
3.4 Een Maandovereenkomst kan door de Klant op ieder moment schriftelijk opgezegd worden via de opzegmogelijkheid in het account van de Klant zijnde ‘Mijn Account’ met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 dag vóór de maandelijkse verlengingsdatum. De Klant dient wel de betaling voor deze contractstermijn te voldoen.
3.5 Na ontvangst van opzegging wordt het ‘Mijn Account’ van de Klant afgesloten op de laatste dag van desbetreffende contractstermijn.

Jaarovereenkomst:
3.6 Een Jaarovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, is niet tussentijds opzegbaar en eindigt van rechtswege.

Algemeen:
3.7 Inflatoire, economische, politieke of bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven OpenCompanies het recht de prijzen van producten of diensten te wijzigen.

Artikel 4: Verificatie en betaling

Maandovereenkomst:
4.1 Bij het aangaan van een Maandovereenkomst verifieert OpenCompanies de identiteit van de (rechts)persoon, het bijbehorende bankrekeningnummer en stelt een automatisch incasso in. Indien de uitkomst van deze verificatie naar mening van OpenCompanies niet bevredigend is of het instellen van een automatisch incasso niet mogelijk is, wordt de Maandovereenkomst tussen partijen als niet tot stand gekomen beschouwd. Deze verificatie wordt in geval van iDEAL uitgevoerd middels een automatisch incasso van € 0,01.
4.2 De Klant stemt bij het aangaan van een Maandovereenkomst er mee in dat de betaling door de Klant maandelijks vooraf plaats vindt via automatisch incasso door middel van creditcard, iDEAL of Paypal.
4.3 Indien de Maandovereenkomst gestart is met een Proefperiode dan wordt de volgende maand in rekening gebracht op de datum waarop de Proefperiode eindigt.

Jaarovereenkomst, betaling per maand of per jaar:
4.4 De Klant stemt bij het aangaan van een Jaarovereenkomst met betaling per maand er mee in dat de betaling door de Klant maandelijks vooraf plaats vindt via automatische incasso door middel van creditcard, iDEAL of Paypal.
4.5 De Klant stemt bij het aangaan van een Jaarovereenkomst met betaling per jaar er mee in dat de betaling door de Klant vooraf plaats vindt door middel van creditcard, iDEAL of Paypal.
4.6 Indien de Jaarovereenkomst gestart is met een Proefperiode dan wordt het maandbedrag respectievelijk het jaarbedrag vooraf in rekening gebracht op de datum waarop de Proefperiode eindigt. Algemeen:
4.7 In het geval dat de Klant een product en/of dienst van OpenCompanies aanvraagt, welke niet standaard onderdeel is van desbetreffende Overeenkomst, zoals een (Graydon) rapport, dan dient de Klant dit product en/of dienst vooraf te betalen aan OpenCompanies door middel van creditcard, iDEAL of Paypal.
4.8 Wanneer betaling door Klant bij herhaling onmogelijk is gebleken vanwege ontoereikend saldo en/of er stornering heeft plaatsgevonden, is er sprake van niet-tijdige betaling.
4.9 Het is de Klant niet toegestaan betalingen op te schorten, dan wel zich te beroepen op korting of verrekening, c.q. compensatie.

Artikel 5: Toegang ‘Mijn Account’ en ‘fair use policy’

5.1 De toegang tot ‘Mijn Account’ is alleen voorbehouden tot de persoon die namens de Klant dit account heeft aangevraagd, de inloggegevens en paswoord mogen dus niet worden gedeeld met anderen.
5.2 OpenCompanies hanteert een fair use policy wanneer de Klant bedrijfsprofielen raadpleegt en/of kredietinformatierapporten op bedrijven afneemt van OpenCompanies (”Checks”). Op basis van deze fair use policy mag de Klant maximaal 300 Checks per maand doen.
5.3 Indien de Klant meer dan 300 Checks per maand doet, mag OpenCompanies ‘Mijn Account’ van de Klant (tijdelijk) blokkeren.

Artikel 6: Intellectuele eigendom en auteursrechten

6.1 Het intellectuele eigendom op de producten en diensten berust bij OpenCompanies en OpenCompanies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
6.2 Alle door OpenCompanies verstrekte informatie en gegevens in welke uitingsvorm of verschijningsvorm dan ook zijn uitsluitend bestemd om door de Klant intern te worden gebruikt en mogen door de Klant niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, verkocht, verspreid, overgedragen, commercieel geëxploiteerd of anderszins beschikbaar gesteld aan, of gebruikt ten behoeve van enige derde.
6.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt OpenCompanies het recht de, door en bij de uitvoering van haar werkzaamheden, verkregen informatie in haar databases op te nemen en verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen Vertrouwelijke Informatie ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 OpenCompanies en Klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij, in het kader van de Overeenkomst, van elkaar hebben verkregen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs bekend kan worden vermoed (“Vertrouwelijke Informatie”).
7.2 Indien OpenCompanies op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is Vertrouwelijke Informatie aan derden te verstrekken dan is OpenCompanies niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van de verplichting tot geheimhouding.
7.3 De wederzijdse verplichting tot geheimhouding duurt ook na beëindiging van de Overeenkomst voort.
7.4 OpenCompanies zal aan de Klant of aan derden geen bronnen noemen waaruit OpenCompanies gegevens heeft geput en zal niet meer argumentatie geven dan zij noodzakelijk acht omtrent de opbouw van scores/ratings en andere gegevens die zij in haar producten en diensten aanbiedt.

Artikel 8: Klachten, ontbinding en blokkeren

8.1 OpenCompanies hoeft klachten over geleverde producten of diensten alleen in behandeling te nemen, indien deze klachten schriftelijk zijn ingediend binnen 30 dagen na het verstrijken van de maand (Maandovereenkomst) respectievelijk het contractjaar (Jaarovereenkomst) waarin de omstreden producten of diensten zijn geleverd. De schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat OpenCompanies adequaat kan reageren.
8.2 OpenCompanies is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt of OpenCompanies van mening is dat de Klant de goede naam van OpenCompanies in diskrediet zou kunnen brengen, waardoor een voortzetting van de Overeenkomst niet langer wenselijk is.
8.3 Indien de Klant OpenCompanies niet tijdig betaalt, mag OpenCompanies het account van de Klant blokkeren totdat de volledige betaling is ontvangen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 OpenCompanies maakt voor haar producten en diensten gebruik van informatie die gebaseerd is op en bestaat uit gegevens die door derden aan OpenCompanies zijn geleverd of anderszins publiekelijk voorhanden zijn en OpenCompanies is mede hierdoor niet in staat om de juistheid en/of de volledigheid van dergelijke gegevens te controleren of te verifiëren. Daarom kan OpenCompanies geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheid, onvolledigheid of andere onvolkomenheid in de door haar geleverde producten en diensten aanvaarden, ondanks het feit dat OpenCompanies alle redelijke zorg en deskundigheid betracht bij de verzameling en collationering van de gegevens.
9.2 OpenCompanies is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het door OpenCompanies of haar medewerkers niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en de redelijke bekwaamheid, waarop door de Klant bij het uitbrengen van adviezen en/of het uitvoeren van de Overeenkomst door OpenCompanies mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst wordt beperkt tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag over de laatste 6 maanden dat aan de Klant in rekening gebracht is.
9.3 Onder (directe) schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; - de eventuele, redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door OpenCompanies te herstellen, tenzij deze niet aan OpenCompanies toegerekend kan worden; - de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.4 OpenCompanies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de Klant als bij derden.
9.5 De Klant vrijwaart OpenCompanies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of het handelen van de Klant schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

Artikel 10: Overmacht

10.1 OpenCompanies en Klant zijn niet gehouden tot het nakomen van enige contractuele verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10.2 Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop OpenCompanies geen invloed kan uitoefenen, echter waardoor zij niet in staat is haar contractuele verplichtingen na te komen, technische en IT storingen worden daaronder begrepen.
10.3 OpenCompanies heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst had moeten nakomen.

Artikel 11: Toepasselijk recht, geschillen en vindplaats voorwaarden

11.1 Op elke Overeenkomst tussen OpenCompanies en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van OpenCompanies bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft OpenCompanies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33294322.